Artikel 1 Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave en overeenkomst (hierna te noemen “de overeenkomst”), tussen Jolanda Lam, statutair gevestigd te Hoevelaken en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82242372, BTW nummer: NL003660031B24 (hierna te noemen “Jolanda Lam), en een klant. Onder klant wordt verstaan elke koper van een product of afnemer van een dienst.

De algemene voorwaarden maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de betreffende overeenkomst en worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant op verzoek verstrekt. De overeenkomst kan schriftelijk of digitaal via de website worden afgesloten.

De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website (www.jolandalam.nl).

Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar wat is bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Prijsopgaven en kosten

De kosten van de levering van een dienst of het aanschaffen van een of meer producten op de website van Jolanda Lam, alsmede de kosten in verband met de uitvoering van een overeenkomst, worden in rekening gebracht bij en moeten betaald worden door de klant.

Jolanda Lam berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant bestemde prijsopgave, de kosten van de dienst of het product volgens de door haar gehanteerde standaardprijslijst, die op de website van Jolanda Lam staat vermeld. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden.

Jolanda Lam kan niet aan haar prijsopgaven worden gehouden als de klant in redelijkheid kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Jolanda Lam niet tot het verrichten van een gedeelte van de levering van de dienst of het product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen van diensten of producten.

De klant zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan Jolanda Lam aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de klant kan begrijpen dat deze nodig zijn voor de levering van de dienst of het product, of het sluiten van de overeenkomst, aan Jolanda Lam worden verstrekt.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Jolanda Lam verstrekte informatie.

Jolanda Lam is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

 

Artikel 3 Levering producten en diensten

Jolanda Lam mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de levering stopzetten, als de klant de betalingsverplichtingen uit de levering van de dienst of het product niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Jolanda Lam omstandigheden verneemt die goede reden geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, of als door vertraging aan de kant van de klant niet langer van Jolanda Lam kan worden gevraagd dat zij de levering van de dienst of het product tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

Als Jolanda Lam tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan.

Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, heeft Jolanda Lam recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.

 

Bedenktijd voor consumenten

De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

Producten die op verzoek en naar specificaties van de klant op maat zijn gemaakt en persoonlijk zijn, kunnen nooit worden geretourneerd of geannuleerd, en zijn uitgezonderd van herroepingsrecht/bedenktijd.

 

Pre-order

Indien producten en/of diensten als pre-order door de klant besteld worden, is de bij deze pre-order vermelde leverdatum altijd een indicatieve datum. Jolanda Lam streeft er naar om het product en/of de dienst op deze datum te leveren aan de klant, maar kan indien op enige wijze vertraging ontstaat of er onvoorziene omstandigheden zijn, op geen enkele wijze aan deze datum gehouden worden dan wel aansprakelijk worden gesteld. Dit is ook van toepassing indien door de klant reeds (een deel van) de koopprijs is voldaan.

Artikel 4 Overmacht

Jolanda Lam is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de klant als zij daarbij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en die ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daarmee in de wet en jurisprudentie wordt bedoeld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jolanda Lam geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Jolanda Lam haar verplichtingen niet kan nakomen.

 

Artikel 5 Betaling en incassokosten

Afspraken voor levering van diensten moeten minimaal 24 uur voor de geplande afspraak op werkdagen worden afgezegd. Bij niet of niet op tijd afzeggen van de afspraak zal Jolanda Lam de gereserveerde tijd volledig in rekening brengen.

Betalingen moeten op de door Jolanda Lam aangegeven wijze telkens vooraf door de klant gedaan worden, tenzij anders is overeengekomen.

Als de klant in gebreke blijft met op tijd betalen van een openstaand bedrag, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

Bezwaren tegen de hoogte van een openstaand bedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over te betalen bedragen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum bij Jolanda Lam schriftelijk worden gemeld, anders wordt er vanuit gegaan dat de klant de factuur als juist heeft geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.

Als de klant in gebreke of in verzuim is met het (op tijd) nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten om voldoening buiten rechte te krijgen voor rekening van de klant.

 

Betaling in termijnen

Indien de mogelijkheid tot betaling in termijnen van een product of dienst is overeengekomen, vindt betaling plaats op de overeengekomen betaalwijze en overeengekomen betaaldata. De te betalen bedragen en betaaldata worden door Jolanda Lam bevestigd in de factuur en/of in de digitale bevestiging op de website.

De betaaltermijnen zijn zogenaamde fatale termijnen. Dat houdt in dat als een termijn niet op de uiterste datum van de betaaltermijn is betaald, de klant in verzuim is. Dit betekent dat Jolanda Lam het recht heeft om haar diensten direct op te schorten en/of om de overeenkomst met de klant te ontbinden.

Jolanda Lam behoudt zich het recht voor om nog niet geleverde producten en diensten, waarvoor een betaling in termijnen is overeengekomen maar waarbij de klant in verzuim is met de betaling van één of meer termijnen, het product of de dienst (nog) niet te leveren totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien betaling van één of meer overeengekomen termijnen uitblijft, kan Jolanda Lam tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In dat geval zal zij reeds betaalde termijnen aan de klant terugbetalen onder inhouding van de kosten die gemaakt zijn met betrekking tot de vordering.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Als Jolanda Lam aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

De aansprakelijkheid van Jolanda Lam is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur of aankoopprijs, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Jolanda Lam afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft.

Jolanda Lam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

De op de website en/of door middel van diensten of producten verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een medisch, therapeutisch of ander professioneel advies of diagnose. Bij fysieke of mentale klachten dient de klant altijd een deskundige arts en/of therapeut te raadplegen.

Jolanda Lam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de website en/of door middel van diensten of producten verstrekte informatie,

Jolanda Lam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jolanda Lam.

 

Artikel 7  Intellectueel Eigendom

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Jolanda Lam alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, teksten, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen en modellen.

Jolanda Lam is eigenaar van alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de website van Jolanda Lam, het programma, de producten en de links. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: auteursrechten, handelsmerkrechten, contractuele en licentierechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten die bestaan en alle verlengingen en uitbreidingen daarvan.

Producten en/of uitingen (waaronder citaten) in welke vorm dan ook van Jolanda Lam mogen worden verstrekt aan derden, mits in oorspronkelijke vorm en/of context en onder vermelding van © Jolanda Lam.

Bij afwijkend en/of veelvuldig gebruik of in geval van twijfel over de wijze van gebruik van producten, uitingen of materialen dient altijd vooraf overleg gepleegd te worden met Jolanda Lam.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen waarbij Jolanda Lam partij is, is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.